Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://stylowyniezbednik.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://stylowyniezbednik.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Wiewióra.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

 1. Serwis: serwis internetowy http://stylowyniezbednik.pl;
 2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 3. Właściciel: Paweł Wiewióra, ul. Malczewskiego 15/13, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Wiewióra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 9372615731, Regon: 242806767;
 4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
 6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
 7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.)
 8. RODO: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).

 

3. Celem Polityki jest w szczególności:

 1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
 2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.


§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Wiewióra, prowadzący działalność pod firmą Paweł Wiewióra z siedzibą w Bielsku-Białej adres: Bielsko-Biała ul. Malczewskiego 15/13, REGON 242806767, NIP 9372615731.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Pawłem Wiewiórą, e-mail: biuro@stylowyniezbednik.pl

3. Pozyskane dane osobowe wykorzystywane są do następujących celów:

 1. Realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 535 kodeksu cywilnego)
 2. Kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)
 3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw).
 4. Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw)
 5. Dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów).
 6. Realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych).
 7. Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 8. Wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów).

4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

5. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach).
 2. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 3. Dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

6. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

10. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.


§ 3. Cookies

1. Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. sesji Użytkownika,
 5. Użytkownikowi treści reklamowych.

2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.


§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

 1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
 2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
 3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.


§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 24/05/2018. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

 

Załącznik: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych od Administratora

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl